Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Uskutočnenie stavebných prác


Ukončené


Cenový prieskum na dodanie služieb podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na uskutočnenie  stavebných  prác

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina  
IČO: 00228672  
Poštová adresa: Dolný Val 47  
PSČ: 011 28  
Mesto/obec: Žilina  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina  
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek  
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779  
Fax: +421 415626972  
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk  

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ako súčet za všetky jednotkové položky, ceny uvádzať bez DPH .
Druh činnosti/jednotka    Jednotková cena bez DPH v EUR
Sanácia starej omietky/ m2    
Omietka jadrová/ m2    
Omietka šťuková/ m2    
zasieťkovanie/ m2    
Odstránenie starého obkladu/ m2    
Odstránenie starej dlažby/ m2    
obklad/ m2    
dlažba/ m2    
marmolit/ m2    
Zateplenie + zasieťkovanie/ m2    
murovanie/ m2    
Príprava stien na bielenie/ m2    
bielenie/ m2    
Oprava dlažby a obkladu/hod    
Oprava omietok/hod    
Osadenie zabudovaného záchodu/ks    
Osadenie pisoáru/ks    
Osadenie umývadla/ks    
Natieračské práce/ m2    
Klampiarenské opravy/hod    
Sekanie drážky pre rozvod el. energie/bm    
Povrchová úprava drážky pre rozvod el. energie/bm    


3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 18.09.2013 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Uskutočnenie  stavebných  prác - neotvárať.“

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Podlimitná zákazka do 29 999,-€

6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s víťazom na obdobie dvoch rokov.

7. Dátum zverejnenia
10.9.2013

cenov_prieskum_stavebne_prace.pdf


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2018 Štátny komorný orchester Žilina