Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Nákup kancelárskeho tovaru


Ukončené


Cenový prieskum na dodanie tovaru podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na dodanie kancelárskeho tovaru

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina  
IČO: 00228672  
Poštová adresa: Dolný Val 47  
PSČ: 011 28  
Mesto/obec: Žilina  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina  
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek  
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779  
Fax: +421 415626972  
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk  

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ceny uvádzať bez DPH a s DPH, víťazom sa stane ponuka s najnižšou cenou za všetky nižšie uvedené produkty ako súčtom ponúknutých cien.
Tonery do následujúcich typov tlačiarni:
Epson AcuLaser M2000-
HP LaserJet 1022-
HP LaserJet P1005-
HP LaserJet 1020-
HP LaserJet P3005-
Valec-
Konica Minolta magicolor 1600W
Valec-
Žltá-
Červená-
Modrá-
Čierna-
Multifunkčná HP LaseJet 2840
Valec-
Žltá-
Červená-
Modrá-
Čierna-

Kancelársky papier A4- balenie 500ks, cenu uvádzať za balenie-
Kancelársky papier A3- balenie 500ks, cenu uvádzať za balenie-
farebný papier A4,80g,mixpastel 5x50 hárkov, cenu uvádzať za balenie-
rýchloviazač A4, 250g- cenu uvádzať za kus-

3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 19.09.2013 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Dodanie kancelárskeho tovaru Štátnemu komornému orchestru Žilina- neotvárať.“

5. Predpokladaná hodnota zákazky
6000,- EUR
Podlimitná zákazka

6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s víťazom na obdobie dvoch rokov.

7. Dátum zverejnenia
6.9.2013

cenov_prieskum.pdf


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2019 Štátny komorný orchester Žilina