Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

KONKURZ: Manažér/ka orchestra


Štátny komorný orchester Žilina
so sídlom Dolný val 47, 011 28 Žilina

vyhlasuje

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie funkcie

manažér/ka orchestra

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Ďalšie požadované predpoklady:

- bezúhonnosť

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- minimálna prax v kultúrnom sektore - 2 roky

 

Požadované dokumenty:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením kontaktov (telefón, email)

- štruktúrovaný profesijný životopis

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- motivačný list

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu)

 

Iné kritéria a požiadavky:

- všeobecný prehľad v oblasti hudby

- aktívna znalosť anglického jazyka

- znalosť ďalšieho svetového jazyka výhodou

- riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita

- znalosť práce s PC

- skúsenosti so spoluprácou s kultúrnymi a umeleckými inštitúciami

- vodičský preukaz skupiny B

 

Náplň práce:

- realizácia domácich a zahraničných koncertných aktivít orchestra

- zabezpečenie a komunikácia so zahraničnými umelcami na koncertoch v Žiline a v zahraničí

- spolupráca so zahraničnými partnermi

- aktívne vyhľadávanie a komunikácia so sponzormi a partnermi

 

Ponúkame:

- plat od 1 200 € brutto (podľa dĺžky odbornej praxe)

- prácu na plný úväzok formou zamestnaneckého pomeru v renomovanej kultúrnej inštitúcii s dlhoročnou tradíciou

- slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania

- 5 týždňov dovolenky

- stravné lístky

 

Predpokladaný nástup: podľa dohody

 

Nepriloženie niektorej z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania! Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada!

 

Termín uzávierky podania prihlášky do výberového konania: 31. január 2021

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými doklady a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Štátny komorný orchester Žilina, sekretariát, Dolný val 47, 011 28 Žilina v obálke označenej heslom „Výberové konanie – manažér/ka orchestra – neotvárať“ do 31. januára 2021. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania na sekretariáte Štátneho komorného orchestra Žilina.

 

Bližšie informácie môžete získať na emailových adresách:

maria.steinigerova@skozilina.sk alebo karel.hampl@skozilina.sk

 

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklad, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím. / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2021 Štátny komorný orchester Žilina